Onze nieuwe catalogus ontvangen in de brievenbus?

Vraag nu aan

Algemene Voorwaarden DONAR Groen

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de DONAR Groen bv, statutair gevestigd te Nieuw-Vennep en kantoorhoudende te Nieuw-Vennep Frankweg 1-3.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50061682

 

I. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voorzover zij schriftelijk anders hebben verklaard.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2. AANBIEDINGEN

Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze produkten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van de normale omstandigheden. Hieraan kan de koper

nimmer het recht ontlenen afname van goederen te weigeren, danwel zijn betalingsverplichtingen op te schorten, terwijl hij niet gerechtigd is de

overeenkomst te doen ontbinden. Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudend het recht op

doorberekening van eventuele verhoging van rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijzigingen in valutaverhoging.

De in de offerte of aanbieding vermelden prijzen zijn exclusief BTW.

 

3. LEVERING

Zodra door ons te leveren goederen het magazijn verlaten, gaat het transportrisico voor deze goederen over op afnemer/opdrachtgever. In geval orders een bedrag belopen van 225,-- euro of hoger, wordt door ons franco geleverd, terwijl in geval van orders beneden het bedrag van 225, -- euro vrachtkosten in rekening worden gebracht. Tenzij koper een bepaald communicatiemiddel of een bepaalde wijze van verzending verlangt, zijn wij vrij in onze keuze.

 

4. OVERMACHT

In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand ons de uitvoering tot levering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval koper slechts is gebonden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.  Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan:

oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zo van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade,

personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in binnen- en buitenland ten gevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.

 

Onder overmacht wordt mede verstaan en begrepen alle omstandigheden buiten onze schuld of toedoen waardoor nakoming of tijdige nakoming redelijkerwijs van verkoper niet kan worden verlangd, onverschillig of deze omstandigheden al of niet voorzienbaar waren bij het sluiten van de

overeenkomst, waaronder ook de omstandigheid, dat onze leveranciers om welke reden ook in gebreke blijven te leveren en voorts elke gebeurtenis en/of omstandigheid, waardoor nakoming der overeenkomst tijdelijk of blijvend, al dan niet geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, danwel dermate bezwaarlijk of kostbaar wordt, dat deze in redelijkheid, niet meer van ons kan worden gevergd.

Nadat wij binnen een redelijke termijn mededeling hebben gedaan van de overmachtstoestand, zullen wij binnen een naar de omstandigheden

redelijke termijn met koper in overleg treden of de leveringstermijn wordt uitgesteld voor de duur van de overmachtstoestand, danwel dat de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk door partijen zal worden ontbonden.

 

5. BETALING

Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na faktuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de koper van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge Wet en overeenkomst. In geval van niet tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met een nalatigheidsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na faktuurdatum.  Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering uit handen te geven komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper. 

De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 150,00 euro.

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang geen volledige betaling door koper heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde aan ons voor rekening en risico voor koper in eigendom

toebehoren. Verkeert koper jegens ons in verzuim zijn wij gerechtigd het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terug te nemen c.q. te doen terugnemen. Tot aan het tijdstip van betaling is koper gehouden de goederen op redelijke wijze te beheren, alsmede, indien wij zulks schriftelijk

verlangen, deze goederen op te slaan op een wijze, die deze als ons eigendom kenbaar doet zijn.

 

7. RECLAME

Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde goederen of materialen moeten door koper op straffe van verval van zijn aanspraken jegens ons, bij brief met bericht van ontvangst bij ons worden ingediend binnen acht dagen na ontvangst der

goederen.

Koper is alsdan verplicht ons in de gelegenheid te stellen de gebreken op te nemen.

Wanneer de goederen bij ons magazijn worden opgehaald worden die goederen beschouwd als door de koper te zijn nagezien en komt aan de koper met betrekking tot deze goederen geen recht van reclame toe.

Indien een reclame gegrond wordt bevonden hebben wij de keus tot herstel van de gebreken of tot vervanging van de geleverde goederen dan wel tot terugneming der goederen met creditering van de koopprijs.

 

8. GARANTIE

Garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe goederen (ter vervanging van ondeugdelijke goederen.) In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de faktuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk.  Betreft het fabrieksgarantie dan geldt deze gelijkelijk voor koper, met ons als intermediair.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

Indien verkoper aansprakelijk is voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order.

 

10. BEVOEGDE RECHTER

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.